Katolikus

A túrterebesi  római katolikus egyházközség rövid története

 

 A település 1216-ban szerepel a Váradi Regesztrumban. A XIV. században kegyura, Perényi báró templomot építtet a faluban, papot tart a hívek számára. A hitújításkor a kegyúrral az egész falu az új hitre tért, a katolikus plébánia megszűnt. Az 1740-es évek elején báró Perényi Károly, Ugocsa vármegye főispánja, áttért a katolikus hitre. 1744-ben a templomot erőszakkal foglalta vissza, a református lelkészt elűzte. Ekkor visszaállt a plébánia is. Ugyanettől az évtől anyakönyvei is vannak a plébániának. A báró 1762-ben 28 katolikus sváb családot telepített a faluba. A templom rossz állapotban volt. Ez késztette arra özvegy báró Perényiné Tövissi Bálintfi Klárát, hogy új templomot építsen. Alapkövét 1814-ben Kolbusiczky Péter püspök helyezte el. A templomhajó 1818-ra készült el. A kórus 1825-1827 között épült. A püspök ekkor ajándékozta a templomnak a szatmári székesegyház orgonáját. A templom tornya 1828-ban készült el. A templomot Szűz Mária Mennybefölvételének (augusztus 15) szentelték. A templomot az idők folyamán több alkalommal javították. A háború okozta rongálódásokat 1957-58-ban javították ki. 1993 és 1995 között pedig mind kívül, mind belül felújították. A belső bútorzatot (padok, oltár) is kicserélték. 1982-ben új, emeletes plébánia épült. 1999-ben Mindenszentek ünnepén szentelték fel a temetőben az új, nagy befogadóképességű ravatalozót. Attól kezdve megszűnt a háztól való temetés. 2001-2006 között a régi zárda iskola helyében Közösségi Házat építettek. Ebben hittanterem, számítógépes terem, könyvtár, valamint egy nagy terem található. Nyáron a gyerekek játszódélutánokon vesznek részt. A Ház programja még alakulóban van, figyelembe vészük a fiatalok igényeit. A nagyterem jegyváltásra, halotti torra, kisebb lakodalomra bérelhető.

 1810-1948 között egyházi elemi iskola működött. A Szatmári Irgalmas Nővérek tanítottak itt. A rend 1948-as feloszlatása után még itt maradtak. Hittantanításban, kántori teendők ellástásában segítettek. Az iskolát 2001-ben adták vissza az egyháznak romos állapotban. Le kellett bontani, helyére épült a Közösségi Ház.

 A hívek száma kb. 1900-ra tehető, ebben benne van a mintegy 380 lelkes cigányközösség is. Az 1970-es években sokan költöztek be Szatmárra, főleg a munkahely miatt. Az 1980-as években pedig nagy kivándorlás tapasztalható Magyarország, Németország, Kanada felé. Már az 1930-as években is sokan mentek ki dolgozni az Egyesült Államokba, Kanadába. Egy részük ott is maradt, mások a megkeresett pénzzel hazajöttek, földet vásároltak, amit a kollektivizáláskor elvettek tőlük. Két filia tartozik Túrterebeshez. A kb. 6 km-re fekvő Túrterbes Hegy, mintegy 100 lélekkel. 1994-ben templom épült Magyarok Nagyasszonya (október 8) tiszteletére. Havonta két alkalommal van szentmise. Bábony kb. 10 km-re található. Itt a cigányközösség katolikus (a falu lakossága református vallású). 160 lelket számlál a katolikus közösség. 1985-ben egy házat vásárolt az akkori plébános, Kirner Ferenc, amit imaházzá alakítottak át, Szt. Anna (július 26) tiszteletére szentelték. Havonta egy igeliturgia (Pinkovszki Olivér, teológiát végzett fiatalember tartja), valamint egy szentmise van. A Kishegyen Szt. Donát tiszteletére szentelt kápolna áll, 1850-ben építették. Augusztus 15-e előtti vasárnap van ünnepi búcsú. Szt. Dónát a szőlősgazdák védőszentje. 2006-ban a híd lábánál Nepomuki Szt. János tiszteletére épült kör alakú kápolna. Ez a régi híd melletti régi kápolna mása. Nepomuki Szt. János a hidak, folyók védőszentje. Építését a Németországban élő túrterebesiek közössége, illetve a Polgármesteri Hivatal finanszírozta.

 A XX. században két plébános működése hagyott mély nyomot az egyházközségben. Ft. Barna József 25 évig, 1942-1967 között működött. Igazi pásztora volt híveinek, nyugdíjas éveit is itt töltötte. 1986-ban halt meg. A helybeli temetőben nyugszik. Ft. Kirner Ferenc szintén 25 évig működött plébánosként 1973-1998 között. Előtte még 8 évig káplánként is szolgált Túrterebesen. Sokat javított, épített.  

 Az egyházközség kántora Kovács István. Harangozója Kovács (született Hadrányi) Erzsébet. Tizennyolc tagú egyháztanács működik. Gondnoka: Vida György. Négy kurátora van az egyházközségnek, ők a plébánia körüli teendőket végzik: Mekker János, Vida Pál, Mekker Tibor, Mekker Csaba. Mind az egyháztanács, mind a kurátorok nagyon sok segítséget nyújtanak az egyházközségnek. Működik még Rózsafüzér Társulat, Mária Légió, Jézus Szíve családja, Biblia csoport, Nőszövetség. Felnőtt és ifjúsági kórusa is van az egyházközségnek.